تعریف گروه

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند 8-1-3 tarife group main.mp4 کلیک کنید.